1. Tī tó-ūi chhiau: kan-taⁿ tiâu-bo̍k tiâu-bo̍k kap kái-sòe
 2. Beh chhiau
  Tâi-gí Lô-má-jī Tâi-gí Hàn-jī Hak-fa Pha̍k-fa-sṳ
  Hak-fa Hon-sṳ Nihongo English
  Français
 3. Beh chhiau tó-1-pún?
  Select all
  廈英大辭典
  廈英大辭典
  增補廈英大辭典
  英廈辭典
 4. Án-choáⁿ chhiau?
  kui-ê sû kâng-khoán khí-thâu ê im-chat sio-siâng bóe-liu ê im-chat sio-siâng
  bô koán siaⁿ-tiāu ūn-bó͘ sio-siâng
 5. Display mode: Lô-má-jī 漢字 Lô-má-jī漢字 漢字Lô-má-jī


圖形調號使用的Unicode字型下載 ,來自拋荒台語文工作室